امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با تصویب شورای مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، موسسه رویان صنعت طبرستان ، مورد پذیرش در مرحله پیش رشد قرار گرفت.
با توجه به این رخداد ، موسسه رویان صنعت طبرستان از تابستان جاری در مرکز رشد دانشگاه مقیم خواهد شد.

 photo 2019 06 19 14 42 10